Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 43 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - İnsülin tedavisi başlanan diabet hastalarında kilo değişimi ve bunu etkileyen parametrelerin irdelenmesi

Melike Demirel, Emine Şatır, Sema Uçak, Tayyibe Saler, Yüksel Altuntaş

Amaç: Bu çalışmadaki amaç, insülin tedavisi başlanan hastalarda bir yıllık takip süresi içinde gözlenen toplam kilo değişimi ve bunu etkileyen faktörlerin irdelenmesidir. Gereç ve Yöntem: 279 (%58,8) kadın, 195 (%41,2) erkek hasta olmak üzere toplam 474 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalara diyabet eğitim hemşireleri ve diyetisyenler tarafından insülin kullanma, diyabet ve diyet eğitimi verildi. Tedavide kullanılan insülin tipi ve dozu, hastaların egzersiz ve diyete uyumu, oral antidiyabetik kullanımı olup olmadığı, diyabet kaynaklı komplikasyon varlığı, tedavi öncesi ve sonrası glukoz, ağırlık ve HbA1c değerleri tespit edildi. Bulgular: >5 kg grubunun insülin dozu, ≤5 kg grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,033). ≤5 kg alan ve > 5 kg alan hastaların insülin tipi dağılımları arasında, istatistiksel farklılık gözlenmemiştir. (p>0,05) Ortalama kilo değişikliği, intensif insülin tedavisi alan grupta en fazla izlenmiştir. Sonuç: Diabet tedavisi yalnızca bir hastalık tedavisi olmakla kalmayıp yeni bir hayat tarzı geliştirmeyi gerektirir. Ömür boyu sürecek iyi bir tedavi sürecini yakalamak için hastanın uyumu ve ekip çalışması şarttır. İnsülin tedavisi, tek başına kilo artışına sebep olmaktadır. İnsülin kullanan diyabetiklerde yıllık kilo artışı ortalama 2-4 kg olup bizim çalışmamızda 3,23 kg kilo artışı saptanmıştır (1). Kilo alımını azaltmak için hipogliseminin ve hipergliseminin çok iyi takip edilmesi, tedavinin buna göre düzenlenmesi, kalori alımının bilinçli olması ve yaşam tarzına uygun egzersiz alışkanlığının edinilmesi çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: İnsülin tedavisi, kilo alımı, tedaviye uyum

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni