Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

9 - Hipofiz Tümörlerinde External Radyoterapi Sonuçlarımız

Alpaslan Mayadaglı, Mehtap Dalkılıç Çalış, Oktay İncekara

AMAÇ: Pitüiter adenoıılar oldukça biiyük boyutlara ulaşırlar ve direkt yayılımları mevcuttuı‘. Kliniğimize 1990-1998 yılları arasında hipofiz adeııomu tanısıyla başvuran hastalan redrospektif olarak irdelenmiştir.

GEREÇ VE YÖNTEM : Kliniğimize 1990-1998 yılları arasıda 20 hasta başvurmuştur. Kadml erkek oranı : 3-1 ensık görülen yaş grubu 3 l-40‘tır. Hastaların l 2‘sinde sekretuar (%60) 8‘ inde nonsekretuar (%40) tümör mevcuttur.Tümör çapı adenoma 3 hasta‘ da (%15 ), mikst hormon sekresyonlu adenoma 4 hasta‘ da (%20) vardı. Suprase//ar yayılımına göre dağılımı; Tip A: 14 hasta Tip B :1 hasta, Tip C: 2 hasta, Tip D: 3 hasta vardı. Hastaların 13‘ üne yapılarak kliniğimize gönderilmiştir. Hastaların tümüne radyoterapi uygulanmıştır.

SONUÇ: Kadınlarında hipofiz tümörleri daha sık görülmektedir. Sekretuar tümörü oalanların takip süresi, nonsekretuar tümörü olanlara göre daha iyi bulunmuştur. En uzun takip süresi prolaktin salgılayan tümörledidir. Cerrahi sonrası radyoterapi uygulanmayan hastalarda nüks oranı yüksektir. Eksius olan hastalar endokrin nedenlere bağlı olarak kaybedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hipofiz ,Tümörleri, Radyoterapi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni