Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Recombinan Human Erthropoietin (R-Huepo) Kulanmakta Olan Kronik Regüler Hemodializ Hastalarında L-Karnitin Kullanımının Anemi Ve R-Huepo İhtiyacına Olan Etkileri

Yalçın Özbahar, Özçelik Okayer, Özlem Harmankaya, Aydoğan Öbek

AMAÇ: Düzenli hemodiyaliz tedavisi görmekte oları kronik böbrek yetersizlikti hastalarda, anemi etyopatogenezinde sekonder karnitin eksikliğinin de rolü olduğu ve L- karnitin tedavisi ile aneminin olumlu yönde etkilendiği bildirilmektedir. Litelatürde L- karnitinin recombinant human erythropoietin (r-HuEPO) ile kombine kullanımına dair çalışmalar çok yeni ve az sayıdadır. Çalışmamızda kronik regüler hemodializ tedavisi gören ve r-HuEPO kullanmakta olan hasıalarda; L- karnitin tedavisinin hastaların anemisine ve r-HuEPO ihtiyacına olan etkileri araşıırılmıştır.

MATERYAL METOD: 12 aydan daha uzun süredir düzenli hemodializ tedavisi gören ve 6 aydan daha uzun süredir r­HuEPO kullanmakta olan 20 hasta ( 11 erkek, 9 kadın) onar kişilik 2 gruba ayrıldı. Birinci gruba altı ay süre ile her hemodieliz seansı sonrası 1 gr. L-karnitin intravenöz olarak plasebo verildi ..

BULGULAR: Çalışmanın başında, 3. aJda ve 6. ayda tüm hasıaların hematokrit, hemoglobin ve r-HuEPO ihtiyaçları hedeflenen hematokrit % 30 -32 olaak şekilde belirlenir. L­karnitin tedavisi uygulanan grupta 6. aydaki haftalık r­HuEPO dozuna göre anlamlı düşüş tesbit edildi ( başlangıçta 7000 ± 2372 ülhafta iken 6. ayda 4900 ± 3355 ü/hafta ). 6. ayın sonunda R- HuePO ihtiyacı başlangıçtakine göre% 59 oranında azaldı (p<0 ,05). Buna karşılık plasebo grubunda r-HuEPO ihtiyacında anlamlı bir değişiklik saptanmadı.

SONUÇ: Bu çalışma bize, L-karnitin tedavisinin regüler hemodializ hasıalarında anemi üzerinde olumlu etkisinin olduğu ve r-HuEPO gereksinimini azalttiği izlenimini vermiştir.

Anahtar Kelimeler: Kronik renal yetersizlik, anemi, r-HuEPO, L,- karnitiı

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni