Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Deneysel Süperior Mezenter Artar Trombozunda Defibrotide Kullanımının Etkileri

Mehmet Uludag, Gürkan Yetkin, Abut Kebudi, İsmail Akgün, Mustafa Özbagrıaçık, Adnan İşgör, Gülen Dogusoy

AMAÇ: Çalışmamızda profibrinolitik, antitrombotik ve sitoprotekti ajan olan defibrotide‘ in süperior mezenter arter trombozundaki etkisi deneysel olarak araştırıldı.

MATERYAL VE METOD: Yedişer denek halinde 3 gruba ayrılan 21 adet Wistar-Albino tipi erkek sıçan kullanıldı. Tüm deneklerde süperior mezenterik arterde trombüs oluşıu­rııldu. Kontrol grubundaki (/.grup), ıerapötik defibrotide grubundaki (2 .grup) ve profilaktik-terapöıik defibrotide grubundaki (3.grup) tüm deneklerde, post-op 24. saatte iskemi oluşturan barsak segmeenti, mezenter arter ile birlikte rezeke edilerek histopaıolojik olarak incelendi.

BULGULAR: 1. ve 2. Grup arasında iskemi açısından anlamlı fark saptanmadı (p>0.05 ). Fakat / .grupta %42 .8 oranında transmura/ nekroz tespit edilmesine karşı.n, 2. ve 3. grupta transmural nekroz saptanmadı. Ayrıca 1. ve 3. grup arasında iskemi açısıııdan anlamlı fark bulundu. (p<0.01).

SONUÇ: Defibrotide‘ nin terapötik dozda ağır nekrozu önlerken, profilakıik-terapötik verildiginde sadece ağır nekrozu önlemekle kalmayıp, iskemiyi de önemli ölçüde azalttığı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Defibrotide, İniestinal İskeni

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni