Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 49 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Yatan hastalardan izole edilen candida türlerinin ve antifungal duyarlılıklarının belirlenmesi

Alper Togay, Banu Bayraktar, Dilek Yıldız Sevgi, Emin Bulut

Amaç: Son yıllarda mantar infeksiyonları, özellikle immünsüpresif tedavi alan ya da altta yatan bir risk faktörü nedeniyle hastanede yatan hastalarda başlıca infeksiyon etkeni olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada farklı klinik örneklerden izole edilen Candida türlerinin dağılımının ve duyarlılıklarının retrospektif olarak incelenmesi ve kullanılmış olan ticari kitlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2011-Aralık 2013 tarihleri arasında laboratuvarımıza gelen hasta örneklerinden, maya mantarı soyutlanan 45’i kan, 12’si steril vücut sıvısı, 10’u idrar, üçü bronkoalveolar lavaj, biri kateter olmak üzere toplam 71 klinik örnek incelemeye alınmıştır. Çalışmaya alınan örneklerden soyutlanan maya mantarları; germ tüp yöntemi, CHROMagar Candida (CHROMagar, Paris, France) ve AuxaColor (Bio-Rad SDP, Paris, France) ticari kitiyle tiplendirilmiştir. Maya mantarlarının antifungal duyarlılıkları Fungitest (Bio-Rad SDP, Paris, France) ticari kiti ile belirlenmiştir.

Bulgular: AuxaColor ile değerlendirilen toplam 71 Candida suşunun 28’i (%39) Candida albicans, 13’ü (%18.3) C. parapsilosis, 11’i (%15.5) C. glabrata, 10’u (%14.1) C. tropicalis, dördü (%5.6) C. krusei, üçü (%4.2) C. lusitaniae, birer tane ise (%1.4) C. kefyr ve C. dubliniensis olarak tanımlanmıştır. Fungitest ile değerlendirilen 47 suştan Amfoterisin B’ye orta duyarlı olan bir C. parapsilosis suşu ve dirençli olan bir C. tropicalis Etest metodu ile incelenmiş, minimum inhibitör konsantrasyon (MİK) 1.5 µg/ml bulunmuştur. Flukonazole (FLU) orta duyarlı üç C. albicans suşu Etest metodu ile değerlendirilmiş ikisinin MİK değeri 256 µg/ml olarak, biri 32 µg/ml olarak bulunmuştur. FLU’ya dirençli olan bir adet C.albicans suşu MİK değeri Etest metodu ile 256 µg/ml olarak bulunmuştur. Dirençli olan C. tropicalis suşunun MİK değer ise 0,38 µg/ml olarak bulunmuştur.

Sonuç: Çalışmamızda fungal infeksiyonların kontrolü için tür tayini ve antifungal duyarlılık test sonuçlarının bilinmesi önemli olduğu ve antifungal ajanlara karşı gittikçe artan direnç oranları nedeniyle tedavi planlamasında duyarlılık testlerinin giderek daha önem kazandığı sonucuna varılmıştır. Kullandığımız Auxacolor ve Fungitest’in uygulanmasının ve değerlendirilmesinın kolay ve pratik bir test olduğu görülmüştür. Fungitest duyarlılık sonuçları mevcut guidelinelarda ki antifungal dilüsyonlar ile uyumluluk göstermediğinden dikkatle değerlendirilmelidir. Ayrıca orta duyarlı ve dirençli sonuçların referans yöntemlerle teyit edilmesi uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Antifungal duyarlılık, Candida türleri, hastane infeksiyonu

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni