Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 49 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Hashimoto tiroidit hastalarında HLA-DRB1 alellerinin dağılımı

Türkan Patiroğlu, H. Haluk Akar, Abdurrahman Akay, Engin Ok

Amaç: Hashimoto tiroidit (HT) hastalığı genetik ve çevresel faktörlerin katkıda bulunduğu otoimmün bir tiroid bezi hastalığıdır. Bazı İnsan Lökosit Antijenlerinin [Human Lökosit Antijen (HLA)] HT hastalığı ile bağlantılı olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada HT hastalığı ile HLA-DRB1 alellerinin bağlantısı araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya tiroidektomi yapılan ve postoperatif HT tanısı alan 48 hasta ve 126 sağlıklı akraba dışı denek, kontrol grubu olarak dahil edildi. Hastaların genetik testleri Erciyes Üniversitesi Doku Tiplendirme Laboratuvarında polimeraz zincir reaksiyonu, sekans spesifik oligonükleotid propları (PCR-SSOP) kullanılarak çalışıldı.

Bulgular: Hastalık grubunda HLA-DRB1*03 aleli anlamlı derecede yüksek bulunurken (hastalık grubu; %12.5, kontrol grubu; %4.3, p=0.006), HLA-DRB1*01aleli kontrol grubunda HT hastalarına göre belirgin derecede daha sık olarak saptandı (hastalık grubu; %1, kontrol grubu; %7.5, p=0.021).

Sonuç: Bu çalışma ile Kayseri yöresi Türk toplumu için HT hastalığı açısından HLA-DRB1*03 alelinin yatkınlık, buna karşılık HLA-DRB1*01 alelinin ise hastalıktan koruyucu olabileceği gözlemlenmiş oldu. Ancak çalışmaya dahil edilen vaka sayısının çok az olması nedeni ile topluma yönelik genellemeler yapılabilmesi için daha fazla denek sayısını içeren ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Hashimoto tiroidit, HLA-DRB1 alelleri, tiroid bezi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni