Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 49 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Esansiyel hipertansiyonlu hastaların öfke düzeyi ve öfke ifade tarzlarının incelenmesi

Gülden Atan, Elanur Karabulutlu Yılmaz

Amaç: Bu araştırma, esansiyel hipertansiyonlu bireylerin öfke düzeyleri ve öfke ifade tarzlarını belirleme amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan bu araştırmanın evrenini Eylül 2010–Ocak 2012 tarihleri arasında Üniversite Hastanesi Kardiyoloji polikliniğine başvuran esansiyel hipertansiyon tanısı almış hastalar oluşturmuştur. Örneklemini ise, en az üç aydır esansiyel hipertansiyon tanısı almış, bilişsel işlevleri etkileyecek rahatsızlık veya kronik hastalığı olmayan, 18 yaş ve üzerindeki, araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 220 hasta oluşturmuştur. Veriler; ‘‘Tanıtıcı Soru Formu’’ ve ‘‘Sürekli Öfke - Öfke Tarz Ölçeği’’ ile toplanmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların; %55.9’u erkek, %38.2’si 66-76 arası yaş grubunda, %84.5’i evli ve %40.9’u okur yazar değildir. Hastaların %40.9’unun hipertansiyon süresinin 1-5 yıl arasında olduğu görülmüştür. Hastaların %56.8’inin birden fazla antihipertansif ilaç kullandığı, %35’inin tek ilaç kullandığı, %55.9’unun hipertansiyon kontrollerini düzenli yaptırdığı, %66.4’ünün ise hipertansiyon eğitimi almadığı tespit edilmiştir. Hastaların sürekli öfke ve öfke ifade tarzı ölçeğinden aldıkları en yüksek ortalama puanlarının sürekli öfke alt boyutundan (24.11±6.71) ve en düşük ortalama puanın ise öfke dışa alt boyutundan (16.43±5.60) olduğu bulunmuştur. Esansiyel hipertansiyon hastalarının sürekli öfke ve öfke ifade tarzlarında meslek, medeni durum, kullanılan ilaç sayısı, hipertansiyon kontrollerini yaptırma ve hipertansiyon eğitimi alma durumunun etkili faktörler olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Esansiyel hipertansiyon tanısı alan hastaların sürekli öfke düzeylerinin yüksek olmasına rağmen öfke kontrolünün de yüksek olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda; esansiyel hipertansiyon hastalığı olan bireylere öfke ifadesi ve kontrolü konusunda, hipertansiyon farkındalığını ve bilincini arttıracak eğitimin sağlık çalışanları tarafından verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Esansiyel hipertansiyon, öfke, öfke ifade tarzı

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni