Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 49 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Yenidoğan ünitelerinde çalışan hemşirelerin sarılık tedavisi konusunda uygulama düzeylerinin değerlendirilmesi

Melek Selalmaz, Ali Bülbül, Şehrinaz Sözeri, Fatma Gül Özcan, Ayşe Kunt, Gülsün Atar, Umut Zübarioğlu, Ebru Türkoğlu Ünal, Sinan Uslu

Amaç: Yenidoğan bebeklerde sarılık tedavisinde verilen sağlık bakım hizmeti hakkında, hemşirelerin uygulama düzeyinin değerlendirilmesi.

Gereç ve Yöntem: Çalışma verileri İstanbul ilinde iki eğitim ve araştırma hastanesi yenidoğan bölümlerinde görevli olan ve çalışmayı kabul eden hemşirelerden elde edildi. Araştırmacılar tarafından deneyimler ve literatür bilgileri doğrultusunda çalışmanın anket formu oluşturuldu, etik kurul onayı alındı. Ankette bireyin genel çalışma özellikleri ile birlikte; sarılığın erken tanı, tedavi ve izlemi ile ilgili bilgi düzeyleri değerlendirildi. Eğitim durumunun ve çalışma sürelerinin değişkenler üzerine olan etkileri incelendi. Veriler yüzdelik ve ki-kare testleri ile değerlendirildi.

Bulgular: Çalışma, ankete katılmayı kabul eden 87 yenidoğan hemşiresi ile tamamlandı. Hemşirelerin %51.7’si lisans mezunu idi. Sarılık ile ilgili eğitim alma oranı %57.5 sıklığındaydı. Ankette sarılık gelişimi ile ilgili risk faktörlerinin %79.3, uygun şekilde sarılığın tespit edilmesinin %58.6, patolojik sarılık tanımının %73.1, sarılığın klinik bulgularının %61.3, fototerapi etkinliğini artırma yöntemlerinin %79.6, fototerapi hemşirelik bakım esaslarının %52.9, fototerapi yan etkilerinin %42.6 ve fototerapi esnasındaki uygun beslenme modelinin %65.6 oranlarında doğru bilindiği belirlendi. Yüksek lisans mezunlarının anne sütü sarılığı sendromunu doğru tanımlamada (p:0.05) ve erken anne sütü sarılığını bilmede (p:0.018) daha başarılı oldukları saptandı. Yenidoğan bölümünde beş yıldan fazla çalışanlarda fototerapinin yan etkilerini bilme (p:0.039) oranları daha yüksekti.

Sonuç: Hemşirelerin sarılığın klinik bulgularını, sarılık gelişimindeki risk faktörlerini, fototerapinin etkinliğini artırma yöntemlerini ve fototerapi esnasında beslenme yöntemlerini önemli bir oranda doğru olarak bildiği saptandı. Yüksek lisans eğitimi alan veya 5 yıldan daha uzun süre yenidoğan bölümünde çalışan hemşirelerin uygulama bilgilerinin daha yüksek oranda doğru olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, hemşirelik, bakım, fototerapi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni