Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 49 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - GnRH agonist veya antagonist ile down regülasyon yapılan ICSI/ET sikluslarında insan koryonik gonadotropin günü bakılan estradiol, prolaktin düzeylerinin embriyo kalitesi ve gebelik sonuçlarına etkisi

Osman Temizkan, Ebru Çögendez, İlhan Şanverdi, Şule Temizkan, Tayfun Kutlu, Işıl Ayhan, Bülent Arıcı, Osman Aşıcıoğlu

Amaç: Normal over yanıtlı hastalarda in vitro fertilizasyon (IVF) sırasında GnRH-agonist ve GnRH-antagonist tedavinin embriyo kalitesine ve insan koryonik gonadotropin (hCG) günü bakılan E2 ve PRL düzeylerine olan etkisine bağlı olarak gebelik sonuçlarına etkisi değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntemler: Kontrollü ovaryan hiperstimülasyonda GnRH agonist (n=44) veya GnRH (n=71) antagonist ile down regülasyonu yapılarak oosit toplanması, intrastoplazmik sperm injeksiyonu (ICSI) ve embriyo transferi yapılan 18-40 yaş arası 115 hastada prospektif olarak çalışılmıştır. hCG yapılma günü ve bazal serum E2 ve PRL düzeyleri ölçülmüştür. Demografik bilgiler, over cevabı, endometriyal kalınlık, embriyo gelişimi, ve IVF sonuçları her iki grup arasında karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Tedavi protokolleri sonucunda elde edilen oosit sayısı, matür olan oosit sayısı ve fertilize olan oosit sayısı istatiksel olarak farklı değildir. hCG günü ultrasonografik olarak bakılan endometriyal kalınlık ve endometriyal görünüm, serum E2 (1818±1064 pg/ml vs 1592±860 pg/ml, sırasıyla, p>0.05) ve PRL (34.2±20.1 ng/ml vs, 30.3±15.4 ng/ml, sırasıyla, p>0.05) düzeyleri iki grup arasında istatiksel olarak farklı değildir. GnRH-agonist ve GnRH-antagonist tedavi siklusları sonucunda fertilizasyon oranı (60.3% ve 60.9%, sırasıyla, p>0.05), implantasyon oranı (20.5% ve 23.5%, sırasıyla, p>0.05), gebelik oranı (27.3% ve 21.1%, sırasıyla, p>0.05) istatiksel olarak farklı değildir. Gebelik oranları için hCG günü bakılan E2 ve PRL AUC düzeyleri için yapılan ROC eğim analizi sonuçları IVF/ICSI sikluslarında gebelik oluşumunu tahmin etmede kullanılamayacağı görülmüştür (AUC 0.505, 95% CI: 0.372–0.638; AUC 0.412, 95% CI: 0.286-0.537, sırasıyla ).

Sonuçlar: GnRH-agonist veya GnRH-antagonist tedavi protokolü uygulanan normal over yanıtlı hastalarda bu tedavi farklılığının embriyo kalitesi üzerine etkisi olmadığı ve gebelik sonuçlarını etkilemediği görülmüştür. GnRH-agonist ve antagonist sikluslarda hCG günü bakılan E2 ve PRL ortalama kan düzeyleri farklı bulunmamıştır. Ayrıca hCG günü bakılan E2 ve PRL düzeylerinin gebelik oluşumunu tahmin etmede kullanılmasının anlamlı olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Embriyo kalitesi, gebelik sonuçları, hCG günü bakılan serum estradiol düzeyi, hCG günü bakılan serum prolaktin düzeyi, GnRH antagonist ve GnRH agonist tedavi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni