Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 49 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Romatoid artritli ve ankilozan spondilitli hastalarda adalimumab ve infiliksimab kullanımının inflamatuvar belirteçler, sitokinler ve matriks metalloproteinaz-3 düzeylerine etkisi

Sibel Serin, Yıldız Okuturlar, Ayşe Gözkaman, Belkıs Nihan Coşkun, Vehbi Yağız, Kamil Dilek

Amaç: Romatoid Artrit (RA) ve Ankilozan spondilitli (AS) hastalarda, Adalimumab (ADA) ve İnfliksimab (IFX) kullanımı ile elde edilen etkinliğin eritrosit sedimentasyon hızı (ESH), C reaktif protein (CRP), interferon gama (IF-?), interlökin-1 beta (IL-1ß), interlökin-6 (IL-6) ve matriks metalloproteinaz-3 (MMP-3) yönünden karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, 16’sı RA ve 15’i AS toplam 31 hasta alındı. RA’li hastaların yarısına ADA, diğer yarısına İNFİ, AS’li hastalardan 7’sine ADA 8’ine İNFİ randomize olarak uygulandı. Hastaların 0., 1., 4. ve 12. haftalarda kan örnekleri alındı. ESH ve CRP kontrollerle eş zamanlı olarak çalışıldı. IF-?, IL-1ß, IL-6 ve MMP-3 ölçümleri için serumlar -20°C’de takip sonunda çalışılmak üzere saklandı.

Bulgular: ESH ve CRP’ye göre yapılan karşılaştırmada RA ve AS’de gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı (>0.05). IF-? her iki hastalıkta tespit edilebilen düzeylerin altında olup, IL-6 ve IL-1ߒnın ölçülebilen serum seviyelerinin çok geniş bir aralıkta dağılması nedeniyle sitokinler her iki hastalıkta her iki ilaç grubunda istatistiksel değerlendirmeye alınamadı. MMP-3, her iki hastalıkta, her iki ilaç grubunda ESH ve CRP’ye benzer bir seyir gösterdi. Bununla birlikte MMP-3 özellikle AS’de ADA grubunda İNFİ grubuna göre anlamlı olarak daha fazla baskılandı (<0.05).

Sonuç: MMP-3’ün AS’de ADA grubunda IFX grubuna göre anlamlı olarak daha fazla baskılandığı görüldü. Fakat AS’de ADA’ın etkinliğinin IFX’dan daha iyi olduğunun söylenebilmesi için bu yönde çok sayıda hastanın yer alacağı benzer çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. Bunun yanında MMP-3’in kronik inflamatuvar artritlerin hastalık aktivitesini belirlemede ve tedaviye yanıtın takibinde sitokinlere göre daha kararlı bir belirteç olabileceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, ankilozan spondilit, adalimumab, infliksimab

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni