Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 48 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Yoğun bakım ünitesinde kan transfüzyon sıklığı ve transfüzyon eşik değerleri

Mehmet Eren Açık, Hacer Şebnem Türk, Canan Tülay Işıl, Naim Ediz, İnci Paksoy, Merih Tombul, Sibel Oba

Amaç: Kan transfüzyon sıklığında artışın yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) kalış süresini ve mortaliteyi arttırdığına dair çalışmalar mevcuttur. Ancak, kritik hastada aneminin de doku hipoksisini arttırdığı bilinmektedir. Biz de bu çalışmada YBܒde transfüzyon sıklığını ve transfüzyon eşik değerini tartışmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 7 yataklı YBܒnde 2011 yılında yatan 237 hastanın verilerini geriye dönük inceledik. Yaş, cinsiyet, APACHE II risk-skorları, YBÜ ortalama yatış süresi, toplam transfüze edilen eritrosit süspansiyonu miktarı, olguların transfüzyon öncesi Hb değerleri ve mortalite kayıt altına alınmıştır.

Bulgular: Olguların yaş ortalaması 44.76±18.55 yıl, erkek/kadın oranı 130/107’dir. APACHE II skoru ortalamaları 18.56±8.12’dir. Ortalama yatış süresi 10.79±9.87 gündür. 183 hastaya 252 ünite eritrosit süspansiyonu transfüze edilmiştir. Transfüzyon uygulanan hastaların Hb değeri ortalaması 8.62±2.2’dir. Hb değeri 7’nin altında transfüzyon uygulanan hasta sayısı 68’dir. Eritrosit süspansiyonu/olgu sayısı oranı 69/68’dir. APACHE II skoru ortalamaları 17.67±7.21’dir. Ortalama yatış süresi 10.83±8.42 gündür. Ölen hasta sayısı 23 (%33.8)’tür. Hb değeri 8’in altında transfüzyon uygulanan hasta sayısı 43’tür. Eritrosit süspansiyonu/olgu sayısı oranı 45/43’tür. APACHE II skoru ortalamaları 16.21±5.23’tür. Ortalama yatış süresi 10.76±8.96 gündür. Ölen hasta sayısı 18 (%41.8)’dir. Hb değeri 9’un altında transfüzyon uygulanan hasta sayısı 52’dir. Eritrosit süspansiyonu/olgu sayısı oranı 103/52’dir. APACHE II skoru ortalamaları 23.57±4.12’dir. Ortalama yatış süresi 13.63±10.2 gündür. Ölen hasta sayısı 38 (%73)’dir. Hb değeri 10’un altında transfüzyon uygulanan hasta sayısı 20’dir. Eritrosit süspansiyonu/olgu sayısı oranı 35/20’dir. APACHE II skoru ortalamaları 24.33±2.12’dir. Ortalama yatış süresi 19.03±12.67 gündür. Ölen hasta sayısı 13 (%65)’dir. Transfüzyon uygulanmayan 54 hastanın ortalama yatış süresi 10.81±7.63 gündür. Ölen hasta sayısı 23 (%42.5)’tür. APACHE II skoru ortalamaları 17.78±6.7’dir.

Sonuç: Transfüzyon için eşik Hb değerinin 7-8 gr/dl kabul edildiği hasta grubunun, YBܒsinde kalış süresi ve mortalite oranı düşüktür ve transfüzyon uygulanmayan grupla benzer bulunmuştur. Tersine, Hb eşik değerinin 9-10 gr/dl kabul edildiği hastalarda YBܒde kalış süresi ve mortalite yüksek bulunmuştur. Kanaatimizce restriktif kan transfüzyonu protokolü YBܒde yaşam süresini uzatmak için daha iyi bir seçenek gibi gözükmektedir. Ancak doku oksijenizasyonunu inceleyen ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kan transfüzyonu, yoğun bakım ünitesi, anemi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni