Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 48 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - İnkarsere inguinal hernilerde deneyimimiz

Abdülcabbar Kartal, Bülent Çitgez, Evren Besler, Sıtkı Gürkan Yetkin, Mehmet Uludağ, İsmail Ethem Akgün, Hamdi Özşahin, Mehmet Mihmanlı

Amaç: Bu çalışmada ameliyat ettiğimiz inkarsere inguinal hernilerdeki sonuç ve tecrübelerimizi sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2005 ile Ocak 2010 yılları arasında inkarsere inguinal herni nedeniyle opere edilen 38 olgunun klinik ve ameliyat sonrası sonuçları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Çalışmada 30 erkek (%79) ve 8 kadın (%21) hasta mevcuttu. Olguların yaş ortalaması 45 yıl idi (17-85). 24 olguda herni sağ tarafta (%63), 14 olguda (%37) sol tarafta yer alıyordu. Femoral hernisi olan 4 olguya ‘McVay’, 34 olguya ise ‘Bassini’ prosedürü uygulandı. 38 olgunun 1 tanesine ileal rezeksiyon, 4 tanesine omental rezeksiyon eklendi. Morbidite oranı %8 (3 olgu) olup, bir olguda (%3) postoperatif ağrı, 2 hastada (%5) seroma bulundu. Ortalama hastanede kalış süresi 3.6 gündü. 28 olgunun 36 aylık (8-45) takip süresi boyunca 3 hastada nüks gelişti.

Sonuç: Çalışmamızda bağırsak rezeksiyon oranı düşük ve cerrahi tedavinin morbidite oranı düşük bulunmuştur. İnkarsere inguinal heniler morbidite ve mortaliteyi en aza indirebilmek için acil şartlarda gecikmeden opere edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: İnguinal herni, morbidite, postoperatif komplikasyon

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni