Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 42 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Tiroid operasyon materyali histopatolojik tanılarının retrospektif olarak değerlendirilmesi

Banu YILMAZ ÖZGÜVEN, Şenay YENER, Tülay BAŞAK, Nedim POLAT, Fevziye KABUKÇUOĞLU

P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"FONT face=Courier size=3Amaç: Tiroid bezinde nodüllerle sık karşılaşılmaktadır. Görülme sıklığı %7’nin üzerindedir. Nodüllerin çoğu benign olmasına rağmen, tiroid bezi karsinomları; endokrin sistem maligniteleri içinde en yaygın olanıdır. Klinik olarak belirgin tek nodüllerin %50’sinden fazlasının multinodüler guatr veya tiroidit oldukları gösterilmiştir. Klinik olarak saptanmış soliter nodüllerin yalnızca %0,1- 0,2’si malign bulunmuştur./FONT/P P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"FONT face=Courier size=3Bu çalışmanın amacı bölümümüzde incelenen tiroid operasyon materyallerinin histopatolojik tanılarının gözden geçirilmesidir./FONT/P P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"FONT face=Courier size=3Gereç ve Yöntem: 2004-2008 yılları arasında bölümümüze gelen 1632 adet tiroid operasyon materyali retrospektif olarak incelendi./FONT/P P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"FONT face=Courier size=3Bulgular: 1632 adet tiroid operasyon materyalinin %84’ü benign; %16’sı malign tanısı almıştır./FONT/P P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"FONT face=Courier size=3Tartışma: Adenomatöz hiperplazi en sık rastlanılan tiroid hastalığıdır. Seride benign lezyonlar içinde %77,5 sıklıkta görülmekteydi. Tiroid bezi kanserleri ise tüm kanserler içinde %1’den az sıklıkta görülür. Fakat en sık görülen endokrin sistem malignitesi tiroid kanserleridir. Çoğu iyi diferansiyedir, prognozları iyidir. Seride, incelenen papiller karsinom olguları, malign tümörlerin %86,9’unu oluşturmaktadır. /FONT/P

Anahtar Kelimeler: Tiroid, tiroid nodülü, tiroid kanseri

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni