Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 48 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

11 - Çocuk acilde karın ağrısı: Bir yıllık klinik deneyim

Merve Usta, Sinem Polat, Veysel Çeliktepe, Hülya Kımıl, Leyla Telhan, Osman Gönülal, Nurver Akıncı, Nafiye Urgancı

Amaç: Çalışmamızda son bir yılda akut karın ağrısı nedeniyle acil gözlemde izlenen hastaların, klinik spektrumu, fizik bakı, laboratuvar ve görüntüleme bulgularının ve seyirlerinin irdelenmesini amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2012- Aralık 2012 tarihleri arasında hastanemize akut karın ağrısı ile getirilip gözleme alınan 451 hasta demografik özellikleri, etiyolojileri, fizik bakı, laboratuvar ve görüntüleme sonuçları ve hastalığın gidişi yönünden dosya kayıtlarından geriye dönük olarak incelenmiştir.

Bulgular: Acil servise başvuran 94750 hastanın 3700’ü (%3.9) karın ağrısı nedeniyle getirilmiş olup 451’i (%12.2) acil gözlemde izlenmiştir. Hastalarımızın yaş ortalaması 7.01±1.62 yıl olup kız erkek oranı 1.6 idi. Karın ağrısına en sık eşlik eden semptom kusmaydı (%45.4). Hastaların %21.5’inde (n=97 hasta) tekrarlayan karın ağrısı öyküsü vardı. Tekrarlayan karın ağrılı hastaların %29.9’unu (n=29 hasta) Ailevi Akdeniz Ateşi tanılı hastalar oluşturmaktaydı. Laboratuvar bulguları %74.9 hastada (n=338 hasta) karın ağrısı etyolojisini saptamaya yardımcı olmamıştı. Hastaların %26.82’sine (n=121 hasta) karın ultrasonografisi (USG) yapılmış olup USG yapılan hastaların %46.7’si (n=64 hasta) normal, %26.2’sinde de (n=36 hasta) mezenterik lenfadenit bulunmuştu. Hastaların %11.6’sında (n=51 hasta) cerrahi nedenler saptanmıştı ve bu nedenler arasında en sık neden akut apandisitti. Cerrahi müdahale gerektiren hastaların %71.4’ünde USG bulguları tanıyı destekliyordu. Hastaların %12.6’sında (n=57 hasta) karın ağrısının nedeni bulunamamıştı. Cerrahi dışı nedenler arasında akut gastroenteritler ilk sıradaydı. Hastalarımızın %12.8’inin (n=58 hasta) yatırılarak izlemine devam edilmişti.

Sonuç: Acil gözlemde akut karın ağrısı nedeniyle izlenen hastalarda cerrahi dışı nedenler daha fazla gözlenmekteydi. Cerrahi girişim gerektiren hastalarda USG tanıyı desteklemekteydi.

Anahtar Kelimeler: Akut karın ağrısı, çocuk, acil

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni