Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 48 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Akut apandisit olgularında açık ve laparoskopik ameliyat sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi

Özgür Bostancı, Şener Okul, Pınar Yazıcı, Rıza Gürhan Işıl, Uygar Demir, Canan Tülay Işıl, Mehmet Mihmanlı

Amaç: Çalışmamızda akut apandisit nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan hastalarda laparoskopik ve açık cerrahi teknik postoperatif dönem açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde 01.01.2004-20.02.2013 tarihleri arasında akut apandisit nedeniyle ameliyat edilen hastalar retrospektif olarak tarandı. Yaş, cinsiyet, preoperatif dönemde yapılan tetkikler, ameliyat prosedürü, intraoperatif bulgular, patolojik inceleme verileri ve postoperatif dönem değerlendirildi. Hastalar operasyon prosedürüne göre konvansiyonel appendektemi (Grup A) ve laparoskopik appendektomi (Grup L) olarak iki grupta incelendi.

Bulgular: Akut apandisit tanısı ile toplam 3046 hasta ameliyat edildi. Hastaların %66’sı erkek, %34’ü kadın olup yaş ortalaması 25.3 (16-98) yıl idi. Grup A (n=2662)’da ortalama ameliyat süresi 45,32±8.63 dakika, Grup L (n=384)’de 49.71±10.11 dakika olarak saptandı (p<0.01). Normal aktivitelere dönüş süreleri Grup A’da 11.90±3.6, Grup L’de 7.3±2.5 gün olarak bulundu (p<0.01).

Sonuç: Laparoskopik appendektomi uygulanan hastalarda, hastanede yatış süresinin ve normal aktivitelere dönüş zamanının konvansiyonel appendektomiye göre daha kısa olduğu, görülmektedir. Laparoskopik appendektomi yeterli tecrübeye sahip bir ekip ve gerekli ekipmanın olduğu bir hastanede güvenli bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, appendektomi, laparoskopik cerrahi, konvansiyonel cerrahi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni