Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 48 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Major depresif bozukluğu veya psikotik bozukluğu bulunan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma ve işlevsellik üzerine etkisi

Can Sait Sevindik, Ömer Akil Özer, Uğur Kolat, Rabia Önem

Amaç: İçselleştirilmiş damgalanma, bireyin toplumdaki olumsuz kalıp yargıları kendisi için kabullenmesi ve bunun sonucunda değersizlik, utanç gibi olumsuz duygularla kendisini toplumdan geri çekmesidir. Remisyondaki depresyon hastaları ile psikotik hastalar arasında içselleştirilmiş damgalanma ve işlevsellik puanları açısından farklılık olup olmadığının ve içselleştirilmiş damgalanmanın kişinin işlevselliği üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki bu çalışma Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’ne başvuran remisyondaki depresyon hastaları ve psikotik hastalarda yapılmıştır. Görüşmeyi kabul eden 50 depresyon hastası ve 50 psikotik hasta ile çalışma yapılmıştır.Temel bağımsız değişken hastalık tipi iken, bağımlı değişkenler içselleştirilmiş damgalanma ve işlevselliktir. Çalışmada Ruhsal Hastalıklarda İçselleştirilmiş Damgalanma Ölçeği ve Kısa İşlevsellik Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır.

Bulgular: İçselleştirilmiş damgalanma puanları her iki hasta grubunda birbirine yakın bulunmuştur. Psikotik hastalarda sosyal geri çekilme, depresyon hastalarında ise damgalanmaya karşı direnç puanları daha yüksekti. Her iki hasta grubunda da işlevsellik ve alt ölçek puanları arasında farklılık bulunurken bu fark psikotik hastaların işlevsellikte daha fazla zorlandıkları yönündedir.

Sonuç: Bu çalışmada hem depresyon hastaları hem de psikotik hastalarda içselleştirilmiş damgalanmanın işlevselliği olumsuz yönde etkileyebileceği bulunmuştur. Psikiyatrik tedavilerde ve psikiyatri hastalarını konu alan işlevsellik çalışmalarında özellikle psikotik hastalarda damgalanmanın etkisi göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Depresyon, psikoz, içselleştirilmiş damgalanma, işlevsellik

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni