Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 48 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Hipertansif Tip 2 Diabetes Mellitus’lu hastalarda tansiyon regülasyonunun yüksek duyarlıklı C-reaktif protein (hs-CRP) ile ilişkisi

Melek Başer, Rahime Özgür, Osman Maviş, Ali Abbas Özdemir, Ali Özkeskin, Ömer Küçükdemirci, Tayfun Elibol

Amaç: Diabet ve hipertansiyonun, değişik çalışmalarla hs-CRP’yi artırdığı saptanmıştır. Biz bu çalışmayla tip 2 diabetli hipertansif olgularda tansiyonu kontrol altında olan ve olmayan 2 grup arasında hs-CRP düzeylerini karşılaştırmayı hedefledik.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 2010 Mayıs-2010 Eylül tarihleri arasında diabet polikliniğimize başvuran 64’ü kadın, 65’i erkek olmak üzere toplam 129 olgu alındı. Çalışmaya alınan olguların, sosyodemografik özellikleri, detaylı öyküleri, antropometrik ölçümleri, fizik muayene bulguları, laboratuvar tetkikleri incelendi. CRP değerini etkileyen durumları olan olgular çalışma dışı tutuldu. Çalışmamızda anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi.

Bulgular: Olguların %49.6’sı (n=64) kadın, %50.4’ü (n=65) erkek, yaş ortalaması 55.81±8.15 idi. Tansiyonu regüle olanlar 65 (%50.4), regüle olmayanlar 64(%49.6) kişiydi. Beden kitle indeksleri (kg/m2) ortalaması 30.17±5.30 idi. Diabet sürelerinin ortalaması 6.69±4.57 yıl, hipertansiyon süreleri de ortalama 6.38±4.41 yıl idi. Tansiyonu regüle olan olguların beden kitle indeksi ortalamaları 29.81±5.44, regüle olmayanların ise 30.53±5.18 idi. Gruplarda cinsiyetler açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Laboratuar bulgularından hs-CRP, HbA1c, total kolesterol, HDL, LDL, VLDL, trigliserid, TSH, açlık kan glukozu, tokluk kan glukozu, AST, ALT, proteinüri ve kreatinin ölçümlerinde tansiyonu regüle olan ve olmayanlar arasında anlamlı farklılık görülmedi (p>0.05).

Sonuç: Tip 2 diabetes mellitus tanılı hipertansiyonu olan olgularda tansiyonu kontrol altına almanın hs-CRP düzeyi açısından anlamlı farklılık oluşturmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, diabetes mellitus, yüksek duyarlıklı C-reaktif protein

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni