Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 48 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Yaşlı Kadınlarda Kemik Fraktürü ile Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisi

Bülent Çakmak, Ahmet İnanır

Amaç: Bu çalışmanın amacı kemik fraktürü olan ve olmayan yaşlı kadınların kemik mineral yoğunluklarının karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Hastanemizde Ocak 2010 – Haziran 2012 tarihleri arasında kemik mineral yoğunluğu (KMY) ölçümü yapılmış 65 yaş ve üzeri kadın hastaların dosyaları retrospektif olarak demografik özellikleri ve KMY değerleri bakımından değerlendirildi. Yaş, vücut kitle indeksi (VKİ), menopoz süresi, ek sistemik hastalıklar, osteoporoz varlığı ve KMY değerleri kemik fraktürü olan ve olmayan hastalar arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 102 hastanın 17’sinde (%16.3) kemik fraktürü saptandı. Kemik fraktürü olan ve olmayan hastalar arasında yaş, VKİ, menopoz süreleri ve ek sistemik hastalık varlığı açısından fark saptanmadı (p>0.05). Benzer şekilde her iki grup arasında osteoporoz sıklığı, lomber vertebra ve femur total KMY ve T skorları açısından anlamlı fark saptandı (p>0.05).

Sonuç: Geriatrik dönem kadınlarda kemik fraktür riski yalnızca KMY ile ilişkili olmayıp kemiğin içerik ve yapısı gibi özelliklere ve bu yaşlarda sıkça görülen düşme ile de ilişkili olabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kemik mineral yoğunluğu, fraktür, yaşlı kadın

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni