Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 48 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Histerosalpingografide Topikal Lokal Anestezi Etkinliğinin Araştırılması: Randomize Kontrollü Çalışma

Resul Karakuş, Hayal İsmailov, Ahmet Namazov, Sevcan Arzu Arınkan, Osman Temizkan, Ali Doğukan Anğın, Sultan Seren Karakuş

Amaç: Histerosalpingografi uterus ve tubal faktörün araştırılmasında infertil hastalar için birinci basamak prosedürdür. Bu prosedürde oluşan ağrı hasta konforunu ve işlem başarısını negatif yönde etkilemektedir. Biz çalışmamızda lidokain spreyin servikal bölgeye uygulanmasının histerosalpingografi çekimi sırasında ağrı üzerine olan etkisini araştırdık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız için etik kurul onamı alındıktan sonra eylül 2011 – kasım 2011 tarihleri arasında, Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniğine infertilite araştırılması nedeniyle HSG çekimi için başvuran toplam 100 hasta dahil edildi. Çalışmanın istatistiksel değerlendirmesinde SPSS 19.0 paket programı kullanıldı.

Bulgular: Dismenore, disparöni ve geçirilmiş cerrahi öyküsü gibi pelvik ağrı yapacak nedenler açısından plasebo ve lidokain grubu değerlendirildiğinde gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı. Tenekulum ve enstrümantasyon işleminden hemen sonraki Vizuel Analog Skala puanı lidokain spray uygulanan hasta grubunda 1.2±0.8, kontrol grubunda ise 2.5±1.2 olarak saptandı (p<0.05). Lidokain uygulanan hasta grubunun Vizuel Analog Skala puanı anlamlı ölçüde düşük saptandı. Gruplar arasında işlemden 30 dakika sonraki Vizuel Analog Skala puanları açısından da istatiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Vizuel Analog Skala puanları genel olarak her iki grupta incelendiğinde en ağrılı basamağın 2. Enjenksiyon sırasında olduğu saptandı

Sonuç: Servikal bölgeye verilen topikal anestezi sadece enstrumantasyon sırasında oluşan ağrıyı azaltır. Uterus ve tubal distansiyona bağlı oluşan viseral ağrıda etkisiz kalmaktadır. Bu konuyla ilgili randomize kontrollü çalşmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Histeroskopi, topikal anestezi, ağrı

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni