Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 48 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Çocuk acil ünitesine başvuran 0-18 yaş arası zehirlenme olgularının incelenmesi

Dilek Aygin, Hande Açıl

Amaç: Bu çalışma çocuk acil ünitesine başvuran 0-18 yaş arası akut zehirlenme olgularının incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya başlamadan önce kurum izni alındı. Çocuk acil ünitesine zehirlenme nedeniyle başvuran 110 çocuk hasta, annelerine çalışmanın amacı hakkında bilgi verilerek onam formu imzalatıldıktan sonra çalışma kapsamına alındı. Literatür bilgilerine dayanılarak hazırlanan anket formu ile toplanan verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı ve parametrik testler kullanıldı.

Bulgular: Olguların yaş ortalaması 7.7±5.7 (5 ay-18 yaş), %44.5’i 2-6 yaş grubu, %56.4’ü kız, %61.8’i okula gitmeyen çocuklardı. 110 zehirlenme olgusunun %57.3’ü (n=63) ilaç zehirlenmeleri (26/63’sı parasetamol), bunların da %65.1’i kız çocuklardı. Olguların %43.6’sı yoğun bakıma, %34.5’i servise yatırıldı. Hastanede kalış süresi ortalama 27.6±15.73 saatti. Zehirlenme nedenleri; %22.7’si (n=25) intihar amaçlı, %20’si bilinçsiz alım, %19.1’i açıkta bırakılan madde, %13.6’sı ev kazası olarak belirlendi. Hastaların çoğuna (%61.8) mide lavajı yapılıp, aktif kömür verildikten sonra servise alınmış, semptomlara yönelik destekleyici tedaviler yapılmıştır.

Sonuç: Zehirlenmelerin çoğunlukla küçük çocuklarda görülmesi ve bilinçsizlikten kaynaklanması, özellikle annelerin bu konuda eğitilmesinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Hem kaza sonucu hem intihar amaçlı ilaç zehirlenmelerinde kız çocuklarının yoğunlukta olması dikkat çekicidir. Çocukluk çağı zehirlenmelerinin önlenmesinde, mortalite ve morbiditesinin azaltılması amacıyla kapsamlı araştırmalar yapılmasının ve toplumun dikkatinin çekilmesinin gerektiği inancındayız.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, acil servis, zehirlenme

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni