Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 47 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - Alkol tüketimi ve deri hastalıkları arasındaki ilişki: Kesitsel kontrollü bir çalışma

Seher Arı, İlknur Kıvanç Altunay, Sibel Mercan

Amaç: Bazı deri hastalıkları artmış alkol tüketimi ile ilişkilidir. Amacımız farklı deri hastalıklarında alkol kullanımının artıp artmadığı ve bağımlılık düzeyine gelip gelmediğini sorgulamak ayrıca hastalık ile alkol tüketimi arasındaki ilişkiyi değerlendirmekti.

Yöntem: Psikiyatrik komorbiditesi olan ve psikodermatolojik hastalık tanısı alan 100 hasta (psöriazis, akne, kronik ürtiker, psikojenik pruritus, alopesi areata) ve kontrol grubu olarak psikiyatrik komorbiditesi olmayan psikodermatolojik hastalık dışında kronik dermatozu olan 60 hasta ve 74 sağlıklı birey çalışmaya alınarak, tüm katılımcılara sosyodemografik özellikleri, hastalık öyküsü, alkol kullanım süresi ve deri hastalığı-alkol kullanım ilişkisini sorgulamayı amaçlayan anket formu ve Michigan Alkolizm Tarama Testi (MATT) dolduruldu. Veriler istatistiksel olarak analiz edildi, p<0.05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Araştırmaya katılan 234 bireyin sadece 35’i (%14,9) günlük hayatında alkol kullanıyordu. Alkol kullanım oranı psikiyatrik komorbiditenin eşlik ettiği psikodermatolojik hastalık grubunda %18 (n:18), kronik dermatozu olan hasta grubunda %8,3 (n:5), normal popülasyonda ise %16,2 (n:12) saptandı, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0,236). Araştırmaya katılan gruplar arasında MATT puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmedi (p=0.075). Hastalık-alkol tüketimi arasındaki ilişki ise alkol kullanım oranın düşük olmasından dolayı değerlendirilemedi.

Sonuç olarak psikososyal morbidite ile ilişkili dermatolojik hastalığı olan hastalar, diğer kronik dermatozu olan hastalara ve sağlıklı bireylere oranla daha fazla alkol kullanmıyordu. Bununla birlikte farklı sosyokültürel etkiler nedeniyle daha belirleyici sonuçlar için geniş ölçekli ve çok merkezli çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Deri hastalıkları, alkol, alkol tüketimi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni