Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 47 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Multipl skleroz hastalarında derin gri cevher demir birikimi: Gradyan-eko manyetik rezonans görüntüleme ile yapılmış bir çalışma

Ülgen Yalaz Tekan, Feray Kıymaz Seleker, Ender Uysal, Zahide Mail Gürkan, Hulki Forta

Amaç: Radyolojik olarak görüntülenebilen beyin demir birikimi, multipl skleroz (MS) patogenezinde rol oynayabilmektedir. Bu çalışmada MS hastalarında derin gri cevher yapılarındaki demir içeriğinin kontrol grubu ile karşılaştırılması ve demir birikiminin dizabilite ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya 24 MS hastası (ortalama [±SS] 37.17±8.6 yaş) ve hastalarla yaş bakımından benzer dağılım gösteren 10 kontrol (ortalama [±SS] 37.6±12.6 yaş) dahil edildi. MS hastalarının “Expanded disability status scale” (EDSS) skorları hesaplandı. Tüm bireyler için kranial manteik rezonans görüntüleme gradyan eko (GE) sekansında; kaudat nukleus, putamen, globus pallidus, talamus, substantia nigra ve red nukleus yapılarına “regions-of-interest” (ROIs) uygulanarak sinyal yoğunluğu ölçüldü.

Bulgular: Derin gri cevher sinyal yoğunluğu, ölçüm yapılan tüm anatomik bölgeler için, MS hastalarında kontrol grubuna oranla düşük bulundu. Talamus (p<0.05) ve red nukleusta (p<0.01) bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü.

Sonuç: Elde edilen bulgular; MS hastalarında patolojik demir birikimini desteklemekte, GE sekansının bu yöndeki tespit ve izlem için uygun olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, demir, manyetik rezonans görüntüleme

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni