Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 47 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Akut iskemik inmeli hastalarda non-HDL, total kolesterol, HDL kolesterol ve LDL-kolesterol düzeyleri

Nihal Boğdaycıoğlu, Müjgan Ercan, Sema Uysal, Semra Mungan Öztürk, Fatma Meriç Yılmaz

Giriş ve Amaç: İskemik inme, vasküler hasara bağlı olarak beynin belirli bir bölgesine serebral kan akımının azalması ile birlikte akut gelişen nörolojik bozukluk olarak tanımlanmaktadır. İskemik inme önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olup ölüm nedenleri arasında 3.sırada yer almaktadır. Tüm inmelerin yaklaşık %80’i iskemik nedenlere bağlıdır. İskemik inmelerin en sık nedeni ise aterosklerotik plak rüptürü veya plak üzerine trombüs eklenmesidir. Ateroskleroz, ilk oluşum evrelerinden itibaren kan lipid düzeyi ile ilişkili bir süreçtir. Biz çalışmamızda akut iskemik inmeli hastalarda non-HDL, Total Kolesterol, HDL Kolesterol ve LDL-Kolesterol düzeylerini incelemeyi hedefledik.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Aralık 2009 - Mayıs 2010 tarihleri arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Servisine ilk 24 saatlik akut dönemde başvuran ve akut iskemik inme tanısı alan 52 olgu ile 42 sağlıklı birey katıldı. Hasta ve kontrol grubunun total kolesterol, trigliserit ve HDL kolesterol düzeyleri DXC-800 otoanalizöründe (Beckman-Coulter, ABD) ölçüldü. LDL kolesterol, Total kolesterol/HDL kolesterol ve non-HDL kolesterol düzeyleri ise formüllerle hesaplandı.

Bulgular: Hasta grubunda kontrol grubuna göre HDL-K seviyeleri anlamlı olarak düşük (p=0.009) iken, trigliserit ve total kolesterol/HDL seviyeleri ise anlamlı olarak yüksekti (p=0.013,p=0.018). Total kolesterol, LDL ve non-HDL kolesterol seviyelerinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu. Non-HDL kolesterol düzeyi ile trigliserit, total kolesterol ve LDL kolesterol arasında anlamlı korelasyon bulunurken (sırasıyla r=0.468, r=0.964, r=0.851) (sırasıyla p<0.001, p<0.001, p<0.001), HDL kolesterol ile anlamlı korelasyon yoktu.

Sonuç: Akut iskemik inmede önemli risk faktörü olan aterosklerozun patogenezinde rol oynayan dislipidemik süreçte, total kolesterol, non-HDL kolesterol ve LDL kolesterol düzeyleri açısından anlamlı bir farklılık bulunmadığı fakat trigliserit ve total kolesterol/HDL kolesterol ve HDL kolesterol düzeyinin anlamlı bir farklılık bulunduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akut iskemik inme, LDL kolesterol, Non-HDL kolesterol

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni