Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 47 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Birinci trimester tarama testi parametrelerinin amniyosentez sonuçlarına göre karşılaştırılması

Ali Bahadırlı, Naile İnci Davas

Amaç: Prenatal tarama amacıyla yapılan birinci trimester tarama testindeki maternal serum biyokimyasal belirteçlerin ve ense saydamlığı (NT) ölçümünün fetal kromozomal anomali tespitine katkılarını değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Ocak 2007 - Ocak 2009 aralığında 1. Trimester tarama testinde kromozom anomali riski yüksek olan 69 olguya prenatal tanı amaçlı yapılan amniyosentezlerin sonuçları geriye dönük olarak incelenmiş ve yorumlanmıştır. NT bulguları, 1. Trimester tarama testi sonuçlarındaki gebelik ilişkili plazma proteini A (PAPP-A) ve serbest ß-hCG (fß-hCG) değerleri, yaş riski, biyokimyasal risk ve kombine risk oranları gibi parametrelerin kromozom anomalisi saptama oranları amniyosentez sonuçlarına göre karşılaştırıldı.

Bulgular: Yapılan amniyosentez sonuçlarına göre 69 hastadan 3’ünde (%4,2) anormal kromozomal patern saptandı. (%1,4 Trizomi 21, %1,4 15p delesyon, %1,4 INV 9-P11Q13) Anormal olan 3 olgunun tamamında NT?3mm olarak değerlendirilmiştir. NT kalınlık artışı ve kombine risk artışı ile amniyosentez sonucunda anormal kromozomal patern saptanması arasında ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulundu (p<0,01). 10 olguda PAPP-A ve fß-hCG değerlerinin her ikisi açısından da risk saptanmış olup bu olguların tümünde fetal karyotip normal olarak gelmiştir.

Sonuç: 1.Trimester tarama testinde NT kalınlığı artışının ve bununla bağlantılı olarak artan kombine risk oranının kromozom anomalilerini belirlemede testteki diğer parametrelere göre daha önemli olduğu gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Prenatal tanı, nukal saydamlık ölçümü, amniyosentez, kromozom aberasyonları, gebelik ilişkili plazma proteini A, down sendromu, anne yaşı

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni