Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 47 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Parotis kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsisi ve histolojik bulguları arasındaki korelasyon

Hüseyin Günizi, Kenan Güney

Amaç: Ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin (İİAB), parotis bezi hastalıklarında benign-malign ayırımındaki tanısal değeri ve doğruluğunu belirlemek.

Yöntem: 2003-2009 yılları arasında, parotiste kitle nedeniyle başvuran ve cerrahi tedavi öncesi ultrason eşliğinde İİAB yapılan 66 parotiste kitle vakasının histopatolojik sonuçları retrospektif olarak incelendi. İİAB’nin tanısal bir test olarak spesifite, sensivite değerleri hesaplandı.

Bulgular: Hastaların 38 tanesi (%58) erkek, 28 tanesi (%42) kadın olup yaş ortalaması 48 (18-81) idi. İİAB sonucu 54 hastada benign, 12 hastada malign idi. Hiç nondiagnostik olarak belirtilen İİAB sonucumuz yoktu. Postoperatif patolojide 66 hastanın 55’inde (%83) benign, 11’inde (%17) malign rapor edildi. Çalışmamızda yapılan İİAB’nin sensivite değeri, spesifite değeri, pozitif ve negatif prediktif değeri sırasıyla %64, %91, %58 ve %93 olarak hesaplanmıştır.

Sonuç: Ultrason eşliğinde İİAB, preoperatif parotis kitlelerinin değerlendirilmesinde güvenilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Parotis Kitlesi, İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi, Spesifite, Sensivite, Yararlılık, Ultrason

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni