Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 47 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Küratif rezeksiyon yapılan rektum kanseri olgularında ameliyat sonrası sağkalıma etki eden prognostik faktörlerin analizi

Medeni Şermet, Fevzi Celayir, Adil Baykan

Amaç: Rektum kanseri nedeniyle ameliyat ettiğimiz hastalarda prognostik faktörlerin yaşam süresi üzerine etkilerinin incelenmesi.

Yöntem: Ocak 2004-Aralık 2010 yılları arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.Genel Cerrahi Kliniğinde rektum kanseri nedeniyle opere edilen 112 hastadan küratif rezeksiyon uygulanan 80 hastanın klinik kayıtları retrospektif olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, uygulanan ameliyat şekli, tümör lokalizasyonu, tümör boyutu, tümörün makroskopik tipi, tümörün evresi (TNM Sınıflaması), histolojik tip ve diferansiasyon derecesi, çevresel cerrahi sınır pozitifiği (ÇCS), vasküler invazyon, perinöral invazyon, lenf bezi tutulumu, preoperatif neoadjuvan tedavi, postoperatif adjuvan tedavi, ameliyat öncesi tümör belirteçleri; CEA (N:0,0-3,0), CA19-9 (N:0-35U/ML), hemoglobin, albumin düzeyleri prognostik parametre olarak belirlenip 5 yıllık sağkalıma olan etkileri değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların 42’si erkek, 38’i kadın ve yaş ortalamaları 57,8±11.0 (20-79yaş) idi. Hastaların verileri univaryans analizle incelendiğinde; Yaygın rektum tutulumu olanlar, tümör boyutunun 5 cm’den büyük olması, evre III-IV tümörü olanlar, çevresel cerrahi sınırda tümör olanlar, perinöral ve vasküler invazyonu olanlar, lenf bezi pozitif saptananlar, ameliyat öncesi CEA düzeyi yüksek olanlar ile WHO sınıflamasına göre Malign Melanom ve Skuamoz hücreli karsinom olanların daha kısa süreli yaşadığı belirlendi. Bu faktörler Lojistik regresyon analizi ile incelendiğinde bağımsız prognostik faktörler olduğu saptandı.

Sonuç: Çalışmamızda yaygın rektum tutulumu,tümör boyutu, tümörün evresi, perinöral ve vasküler invazyonu, pozitif lenf nodu sayısı, CEA düzeyi, çevresel cerrahi sınır pozitifliği ve tümörün histolojik tipi bağımsız prognostik faktörler olarak bulunmuştur. Ancak sağkalım üzerinde bu parametrelerin etkilerini daha net ortaya koyabilmemiz için vaka serimizin ve erken evre hastalarımızın sayısının artmasına ve cerrahi tekniğin standardizasyonuna ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Rektum kanseri, prognostik faktörler

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni