Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 47 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Manyetik rezonans görüntüleme yapılan pediatrik olgularda midazolam-ketamin kombinasyonu ile tiopental’in sedatif etkilerinin karşılaştırılması

Oylum Selçuk, Ayşe Hancı, Enis Selçuk, Hacer Şebnem Türk, Barış Türk, Güneri Atalan

Giriş ve Amaç: Manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’de gürültü varlığı, işlem sırasında hareketsizliğin gerekmesi, dar alana girme zorluğu, özellikle 8 yaş altı çocuklarda sedasyon uygulamasını gerekli kılmaktadır. Çalışmamızda, MRG yapılan çocuklarda tiyopental ve midozolam-ketamin sedasyonunu karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Etik kurul onayı alındıktan sonra, MRG yapılan, 0-8 yaş arası, ASA I-II 40 olgu rastgele çalışmaya dahil edildi. Grup 1’e Midazolam iv 0.1 mg/kg + Ketamin iv 2 mg/kg indüksiyon dozunun ardından, idamede ek doz ketamin 0.5 mg/kg uygulandı. Grup 2’ye Tiopental iv 3 mg/kg indüksiyon dozunun ardından, idamede gereğinde ek doz 1mg/kg tiyopental uygulandı. Sedasyon düzeyini belirlemede University of Michigan Sedation Scale (UMSS) kullanıldı. UMSS 3 ve üzeri olması yeterli sedasyon düzeyi olarak kabul edilip hastalar, MRG’ye verildi. Demografik veriler, indüksiyon, işlem, derlenme ve toplam sedasyon süreleri, MRG kalitesi, toplam anestezik ilaç miktarı, başlangıçtan itibaren her 5 dakikada bir sistolik ve diyastolik arter basıncı, kalp tepe atımı ve satürasyon değerleri, komplikasyonlar kaydedildi.

Bulgular: Grupların yaş ve ağırlık dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Grup 1’in indüksiyon süreleri, toplam sedasyon süreleri ve derlenme süreleri ortalamaları Grup 2’den istatiksel olarak anlamlı oranda uzundur (p=0,001, p=0,035, p=0,038). Her iki grup karşılaştırıldığında KTA, SKB, DKB ve SpO2 dağılımları arasında tüm zamanlarda istatiksel anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Aile memnuniyeti açısından değerlendirildiğinde, midazolam -ketamin grubunda 19 kişi çok memnun, 1 kişi ortaderece memnun olarak, tiyopental uygulanan grupta ise 18 kişi çok memnun, 2 kişi orta derecede memnun olarak belirtti. Çekim kalitisinin değerlendirilmesinde de gruplar arasında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Grupların ikisinde de yan etki ile karşılaşılmamıştır.

Sonuç: Tiyopental MRG’de midozolam ve ketamin kombinasyonuna alternatif olarak güvenle kullanılabilir. Çekim kalitesinin iyi olması, anestezi indüksiyon süresi ve derlenme süresinin kısa olması, tiyopentali MRG’de daha etkin bir anestezik ajan haline getirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Manyetik rezonans görüntüleme, midozolam, ketamin, tiyopental

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni