Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 47 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Steroid kullanan supratentoryal kitle olgularında intravenöz granisetron ve ondansetron uygulamalarının postoperatif bulantı, kusma üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması

Oylum Selçuk, İnci Paksoy, Hacer Şebnem Türk, Faruk Seçkin Yücesoy, Enis Selçuk, Güneri Atalan, Sibel Oba

Giriş ve Amaç: Postoperatif bulantı kusma (POBK) hastanede kalış süresini, hastalığın düzelmesini ve derlenme zamanını uzatır. Ayrıca, kraniyotomi sonrası kafa içi basınç artışına sebep olarak kanama riskini arttırmaktadır. Çalışmamızda intrakranial girişim yapılacak steroid tedavisi altındaki hastalarda steroidin tek başına veya granisetron ve ondansetron ile kombine kullanımının POBK üzerine etkinliğini karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Nöroşirurji Kliniğinde supratentoryal kitle nedeniyle opere olacak olgular üzerinde yapıldı. ASA I-II, 18-70 yaş arası 90 olgu çalışmaya dahil edildi. Çalışmamız prospektif, randomize ve çift kör olarak planlandı. Postoperatif 24 saatlik sürede her 6 saatte tüm olgulara intravenöz olarak 4 mg deksametazon uygulandı. Tüm olgulara, genel anestezi uygulandı. Ameliyat bitiminde, duramater kapatılırken,3 gruba ayrılan olgularda; Grup 1’e serum fizyolojik,Grup 2’ye 8 mg ondansetron, Grup 3’e mg granisetron uygulandı.Operasyon ve anestezi süreleri, postoperatif 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 24. saatlerde bulantı için Verbal Destriktif Skala değerleri, kusma varlığı , antiemetik tüketimi, yan etkiler kaydedildi.

Bulgular: Grup 1, Grup 2 ve Grup 3 ün 0.-10.Saatler arası bulantı şiddeti dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p=0,0001). Grup 1 de bulantı varlığı Grup 2 ve grup 3 den istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Grup 1, Grup 2 ve Grup 3 ün 12-24.Saatler arası bulantı şiddeti dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Kontrol grubunda ilk 6 saatteki, ondansetron grubunda ilk 4 saatteki, granisetron grubunda 1.saatteki bulantı varlığı diğer zamanlara göre istatiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Grup 1, Grup 2 ve Grup 3 ün 0.-10. Saatler arası kusma varlığı dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p=0,0001). Grup 1 de kusma varlığı Grup 2 ve grup 3 den istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.Grup 1, Grup 2 ve Grup 3 ün 12.-24. Saatler arası kusma varlığı dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Kontrol grubunda ilk 4 saatteki, ondansetron grubunda ilk 2 saatteki kusma varlığı diğer saatlere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti. Granisetron grubunda hiç kusma görülmedi. Grup 1, Grup 2 ve Grup 3’ ün antiemetik ihtiyacı varlığı dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p=0,02). Grup 1 de antiemetik ihtiyacı varlığı Grup 2 ve grup 3 den istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Grupların hiçbirinde yan etki ile karşılaşılmamıştır.

Sonuç: Supratentorial kitle nedeniyle opere olan olgularda deksametazonun tek başına antiemetik etkinliğinin yeterli olmadığı, ondansetron ve granisetron ile kombine kullanıldığında POBK’un önlenmesinde etkili olduğunu tespit ettik. Granisetron alan hasta grubunda daha az bulantı-kusma görülmesine rağmen ondansetron ve granisetron POBK açısından benzer etkinlik göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Postoperatif bulantı ve kusma, granisetron, ondansetron

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni