Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 47 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Yoğun bakım ünitemizdeki intoksikasyon olgularının geriye dönük incelenmesi

Tolga Totoz, Hacer Şebnem Türk, Pınar Sayın, Surhan Çınar, Çiğdem Yıldırım, Sibel Oba

Amaç: İntoksikasyonlar intihar amacıyla, kazayla ya da madde bağımlılığı gibi sebeplerle karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada yoğun bakım ünitemizde üç yıl süresince takip ve tedavi edilen inoksikasyon olgularını incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 2007- 2009 tarihleri arasında yoğun bakım ünitemizde intoksikasyon nedeniyle takip edilen 66 olgunun geriye dönük demografik verileri, etken maddeler, yatış süreleri ve mekanik ventilasyon ihtiyaçları incelendi.

Bulgular: Olguların 43’ü kadın, 23’ü erkek idi. Yaş ortalaması 24,92±10,26 olup 11 tanesi 14 yaş ve altındaydı. Ortalama yatış süreleri 2,48±0,76 gündü. Sekiz olguya ortalama 2,28±1,58 gün yapay solunum uygulanmıştır. Olgulardan bir tanesi yatışının üçüncü gününde kaybedilirken, 65 olgu şifayla taburcu edilmiştir. Mantar ve metil alkol intoksikasyonu olan 2 olguya hemodiyafiltrasyon uygulanmıştır. İntoksikasyonlar 3 yıl içinde yoğun bakım ünitemizde yatan hastaların %15’ini oluşturmaktadır. İntihar amacıyla %45 oranında antidepresan kullanılmış ve antidepresan olarak en sık (%63) amitriptilin seçilmiştir.

Sonuç: Olguların büyük kısmının genç ve sağlıklı olması, toksik doza ulaşmayan ilaç alımı, şuurlarının açık, solunumlarının yeterli olması prognozun iyi, mortalitenin düşük olmasına sebep olmaktadır. Zamanında yapılan doğru müdahale kadar reçetesiz ulaşılabilen ve en büyük intoksikasyon grubunu oluşturan amitriptilinin de satışının kontrolünün gerektiği düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, intoksikasyon, antidepresan kullanımı

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni