Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 42 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Ringer laktat ve HES solüsyonları ile önyüklemenin spinal anesteziye bağlı hipotansiyonu önlemedeki etkinliklerinin karşılaştırılması

G. Ulufer SİVRİKAYA, Ayşe HANCI, Birsen EKŞİOĞLU, Hale DOBRUCALI

Amaç: Spinal anesteziye bağlı hipotansiyonu önlemede kullanılan tekniklerden biri spinal anestezi öncesi İV sıvılar ile önyükleme yapılmasıdır. Çalışmamızda Ringer laktat (RL), hidroksi etil nişasta (hydroxy ethyl starch) (HES) ve RL+HES kombinasyonları ile önyüklemenin hipotansiyonu önlemedeki etkinliklerinin karşılaştırılması amaçlandı.Gereç ve yöntem: İnguinal herni nedeniyle opere olacak 60 olgu randomize olarak 3 gruba ayrıldı. Grup I’de 10 ml/kg RL, Grup II’de 10 ml/kg %0.6 HES ve Grup III’de 5 ml/kg RL+5 ml/kg %0.6 HES kombinasyonu 20 dk içinde verildikten sonra, spinal anestezi gerçekleştirildi. Sistolik arter basıncı (SAB) ve kalp atım hızı (KAH) değerleri takip edildi. SAB’nin başlangıç değerinin %30’undan fazla azalması veya 90 mmHg’nin altına düşmesi hipotansiyon olarak tanımlanarak, tekrarlayan efedrin dozlarıyla tedavi edilmesi planlandı. Hipotansiyon sıklığı, kullanılan efedrin miktarı, yan etkiler kaydedildi. Bulgular: Grup I’de, Grup II ve Grup III’e göre minimum SAB ve KAH değerleri anlamlı olarak düşük, hipotansiyon insidansı anlamlı olarak yüksekti (p<0.05). Efedrin ihtiyacı Grup III’de Grup I’e göre anlamlı olarak düşüktü (p<0.05). Sonuç: Çalışmamızda; spinal anesteziye bağlı hipotansiyonu önlemede, önyükleme amacıyla yalnız başına HES veya Ringer laktat+HES kombinasyonu kullanımının, Ringer laktat kullanımına göre daha etkili olduğu sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: Hipotansiyon, spinal anestezi, Ringer laktat, HES

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni