Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 46 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - 35 yaş üzeri kadınlarda üriner inkontinans sıklığı ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi

Güzin Zeren Öztürk, Dilek Toprak, Esengül Basa

Amaç: Üriner inkontinans (Üİ) kişileri psikolojik, fiziksel ve sosyal olarak etkileyen yaygın bir sağlık sorunudur. Çalışmamızda Aile Hekimliği Polikliniği’ne başvuran kadınlarda Üİ sıklığı, en sık hangi tip olduğunu, sebeplerini ve bu durumun kişiler üzerine etkilerini tespit etmeyi amaçladık.

Yöntem: Bu çalışma 1-31 Mayıs 2012 tarihleri arasında Şaban Özbek ASM polikliniğine herhangi bir nedenle başvuran 35 yaş üstü kadınlara hekim tarafından yüz yüze anket yöntemi uygulanarak yapıldı. Veriler SPSS 16,0 versiyonuna kaydedildi, ki-kare ve t test kullanılarak istatistiksel değerlendirme yapıldı, p?0,05 anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular: Çalışmaya katılan 201 hastanın 86’sında (%42,8) Üİ saptandı. Üİ ile yaş; obezite, menapoz arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu (p=0.017; p=0,001; p=0,000). Üriner inkontinanslı hastalarda en çok saptanan inkontinans tipi urge incontinansdı (%43, n=37). Gebelik ve parite sayısı; doğum şekli; üriner/ jinekolojik ameliyat olma ile Üİ arasındaki ilişki saptanmadı. ICIQ-SF anketindeki yaşamı etkileme skalasına göre sadece 41 hastanın (%47,7) >5 puan ile Üİ’dan çok etkilendiği ve yaklaşık 1/3’ünün doktora başvurduğu belirlendi.

Sonuç: Üriner inkontinans kadın hasta grubunda sık görülen ancak hastalar tarafından fazla önemsenmeyen, hekimler tarafından da yeterince sorgulanmayan önemli bir sağlık sorunudur. Her yaşta, özelliklede de postmenapozal dönemde olan tüm kadınlarda inkontinans şikayetleri detaylı olarak sorgulanması hastalığın erken tanısını sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Üriner inkontinans

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni