Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 46 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların dağılımı

Yakup Tomak, Ayşe Ertürk, Ahmet Şen, Başar Erdivanlı, Aysel Kurt

Amaç: Yoğun Bakım Ünitelerinde en sık görülen nozokomiyal enfeksiyon pnömonidir. Nozokomiyal pnömonilerin önemli kısmını oluşturan ventilatör ilişkili pnömoniler (VİP) önemli morbidite ve mortalite nedenidir. VIP oranı ve hızının belirlenerek enfeksiyon koruma önlemlerinin sürdürülmesi, etkenlerinin ve duyarlılıkların belirlenerek tedavi seçiminin bu doğrultuda yapılması gerekir.

Yöntemler: YBܒne yatırılarak takip ve tedavi edilen hastalar ileriye dönük, hastaya ve laboratuvar verilerine dayalı aktif sürveyans yöntemiyle izlenmiştir. Hastane enfeksiyonu tanısı, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kriterlerine göre konulmuştur. Enfeksiyon hızları ve alet kullanım oranları ulusal enfeksiyonları sürveyans kontrol birimi (UHESKB) gerekliliklerine uygun sürveyans sistemi önerilerine göre hesaplanmıştır.

Bulgular: Bu çalışmada, hastanemiz reanimasyon yoğun bakım ünitesinde Ocak 2011- 2012 tarihleri arasında 2 günün üzerinde yatan 252 hastada gelişen ve tümünde mekanik ventilatör uygulaması olan 24 pnömoni olgusu incelendi. Ventilatör kullanım oranının % 58 olduğu yoğun bakım ünitesinde 1000 hasta gününde VIP hızı 16,49 olarak tesbit edildi. Hastalardan endotrakeal aspirat yöntemi ile alınan örneklerden izole edilen etkenler değerlendirildiğinde; olguların 18 (% 75) inde tek mikroorganizma 6 (%25) inde iki ve ikiden fazla izole edildi. Bu suşların 27’si (%79,4) gram-negatif bakteri iken 5’i (%14,7) gram-pozitif bakteri, ikisi (%5.8) Candida spp. idi.Gram-negatif etken olarak en sık Acinetobacter spp. 10(%29.4) Acinetobacter baumannii 6(%17.6) elde edilirken bunu Pseudomonas aeruginosa 4 (%11.7), Pseudomonas spp. 4(%11.7), Klebsiella spp. 3(%8.8) takip etmiştir. Gram-pozitif etken olarak da MRSA 2(%5.8) , MRKNS 3 (%8.8) izole edilmiştir. Gram-negatif etkenlerin antibiyotiklere duyarlılıkları incelendiğinde; Acinetobacter suşlarının imipeneme %90, siprofloksasine %60, amikasine %57 dirençli olduğu, seftazidim, netilmisin, kolitsin, tigesikline %100 duyarlı olduğu , diğer gram negatif etkenlerin karbapenemlere %100, siprofloksasine %85 duyarlılğını koruduğu tesbit edilmiştir.

Sonuçlar: Görülen mikroorganizma ve elde ettiğimiz duyarlılık sonuçlarına göre, hastanemiz yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda ampirik tedavi gram-negatif etkenlere yönelik düşünülmeli ve karbapenem dirençli Acinetobacter suşların varlığı durumu da göz önüne alınarak kombine tedaviler uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Enfeksiyon kontrolü, yoğun bakım ünitesi, anestezi, erişkin, ventilatör ilişkili pnömoni

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni