Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 46 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Bir devlet hastanesinin yoğun bakım ünitelerinde kazanılan hastane enfeksiyonlarının epidemiyolojisi

Ahsen Öncül, Safiye Koçulu, Keziban Elevli

Amaç: Bu çalışmanın amacı Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitelerinde enfeksiyon hızlarının,tiplerinin, etkenlerinin ve epidemiyolojik özelliklerinin belirlenmesidir.

Yöntem: 1 Ocak 2011- 31 Aralık 2011 tarihleri arasında 5 farklı yoğun bakım ünitemizde(YBÜ) enfeksiyon kontrol hemşirelerinin günlük vizitleri, enfeksiyon kontrol hekimlerinin konsultasyonları ve haftalık yapılan ortak ekip vizitleri ile veriler toplandı. 5 yoğun bakım ünitesinde bu süre içerisinde 1632 hasta 13116 hasta günü takip edildi. Hastalar ileri yönelik aktif hastaya ve laboratuvara dayalı sürveyans yöntemi ile değerlendirildi. Hastane enfeksiyon hızları, insidans dansiteleri, invaziv araç ilişkili enfeksiyonlar, enfeksiyon etkenleri, enfeksiyon gelişen hastalarda komorbid hastalıklar ve invaziv girişimler incelendi.

Bulgular: 104 hastaya 148 hastane enfeksiyonu tanısı kondu. Hastaların 52’si (%50) kadın 52’si erkekti (%50). Ortalama yaş 73,5±13,8 (min:24, max:94) idi. Gelişen enfeksiyonların 42’si (%28,4) primer bakteremi veya santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu (SVK-KDE), 40’ı (%27) ventilatör ilişkili pnömoni(VİP) veya trakeobronşit (VİT), 22’si (%14,9) pnömoni veya pnömoni dışı alt solunum yolu enfeksiyonu , 38’i (%25,7) üriner sistem enfeksiyonu (ÜSE), 6’sı (%4,1) cerrahi alan enfeksiyonu dahil yumuşak doku enfeksiyonu olarak tanımlandı. Anestezi, dahiliye ve nöroloji YBܒlerinde toplamda en sık solunum yolu enfeksiyonları gözlendi. Cerrahi YBܒde en sık bakteremi ve koroner YBܒde ise en sık üriner sistem enfeksiyonu gelişti. Anestezi YBܒde ventilatör kulanım oranı 90 persentilin üzerindeyken VİP hızı 10-25 persentil arasında idi. Solunum yolu enfeksiyonlarında invazif alet ilişkili ise %90 civarında nonfermentatif bakterilerin; en sık Acinetobacter spp, ardından Pseudomonas spp ‘nin etken olduğu görüldü. Odak bulunamayan primer bakteremiler ile santral kateter ilişkili bakteremilerin neredeyse yarısında(%45) koagulaz negatif stafilokokların sorumlu olduğu; üriner sistem enfeksiyonlarında ise %31,6 Pseudomonas spp ile %31,6 Candida spp izole edildiği ve bunu %14,6 ile E. coli’nin izlediği saptandı. Çoğunu cerrahi alan enfeksiyonlarının oluşturduğu yumuşak doku enfeksiyonlarında ise E. coli %50 oranıyla en sık izole edildi ve bunu nonfermentatif gram negatif bakteriler izledi. Toplamda üretilen bakterilerin % 2’sinin S. aureus, %12,8’inin koagulaz negatif stafilokok olduğu görüldü, hiç vankomisine dirençli enterokok izole edilmedi. Hastanemiz florasında dirençli nonfermentatiflerin sorun oluşturduğu saptandı. Komorbid hastalıklara bakıldığında tüm enfeksiyon gelişen hastalarda en sık görülen altta yatan hastalığın %57,7 oranıyla serebrovasküler hastalık(SVH) olduğu, diyabetin yumuşak doku enfeksiyonu olan hastalarda daha fazla görüldüğü saptandı. Girişimsel işlemlerin tüm enfeksiyon gruplarında dren yerleştirilmesi dışında oldukça yüksek oranda uygulandığı görüldü.

Sonuç: Hastanemiz yoğun bakım enfeksiyon verileri hızlarımızın üniversite hastanelerine göre düşük, devlet hastaneleri ile benzer olduğunu göstermektedir. Acinetobacter ve Pseudomonas spp ile gelişen solunum yolu enfeksiyonlarının sorun oluşturduğu görülmektedir. Ünitelere özel olarak fazla görülen enfeksiyonlara yönelik önlemlerin alınması ve enfeksiyon kontrol standartlarına uyumun artırılması için çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hastane enfeksiyonu, yoğun bakım, invaziv araç ilişkili enfeksiyonlar

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni