Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 45 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Hastanede yatan üç yaş altı çocuklarda malnütrisyon durumunun değerlendirilmesi

Seda Geylani Güleç, Nafiye Urgancı, Sinem Polat, Gülperi Yağar, Nihal Hatipoğlu

Amaç: Hastanemiz çocuk kliniğinde yatırılarak izlenen olgularda malnütrisyon sıklığının ve derecesinin, enfeksiyonla ilişkisinin belirlenmesi.

Hastalar ve Yöntem: 1 Ocak 2011- 15 Kasım 2011 tarihleri arasında yaşları 1-36 ay arasında olan 260 olgunun antropometrik ölçümleri retrospektif olarak değerlendirildi. Gomez ve Waterlow sınıflamalarına göre bu ölçümlerin hesapları yapılarak malnütrisyon dereceleri belirlendi. Doğum ağırlığı 2500 gr’ın altında olanlar ve prematüre doğanlar çalışmaya alınmadı.

Bulgular: Çalışmaya alınan olguların yaş ortalaması 9.9±8.9 ay olup, 109 (%42)’u kız, 151 (%58)’i erkek idi. Olguların %47.3’ünde malnütrisyon saptandı. Gomez sınıflamasına göre bunların 83 (%32)’ü hafif, 24 (%9.2)’ü orta, 16 (%6.1)’sı ağır derecede malnütrisyonlu, 137 (%52.7)’si normal idi. Ağır malnütrisyonlu tüm hastalar bir yaşından küçüktü. Waterlow sınıflamasına göre olguların %20.4 (n=53)’ü akut, %19.2 (n=50)’si kronik, %7.7 (n=20)’si akut-kronik malnütrisyon olarak tanımlandı. Tüm olguların %66.5 (n=173)’u enfeksiyonla ilişkili nedenlerle yatırılmıştı. Malnütrisyon saptanan 123 olgunun %74.7 (n=92)’si enfeksiyonla ilişkili olup, bu enfeksiyonlar içinde en sık bronşiyolit (%49), pnömoni (%34.8) ve akut gastroenterit (%5.4) tespit edildi.

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre hastanede yatan çocuklarda halen malnütrisyon sıklığını yüksek bulmamız nedeniyle her çocuğun yatış nedenine yönelik incelemelerinin dışında beslenme yönünden değerlendirilmesi gerektiği ve bu şekilde malnütrisyonun erken tanı ve tedavisinin çok önemli olduğu kanısına varılmıştır. Ayrıca başta solunum yolu enfeksiyonları olmak üzere enfeksiyonlar malnütrisyona yol açabilir ya da malnütrisyonu daha da ağırlaştırabilir. Enfeksiyonlar ve malnütrisyon birbiriyle yakın ilişkili ve kısır döngü halindedir. Bu nedenle özellikle enfeksiyon nedeniyle izlenen olguların beslenme durumlarına ve antropometrik ölçümlerine dikkat edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Malnütrisyon, çocuk, enfeksiyon

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni