Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 45 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Çocuklarda çölyak hastalığının tanı ve takibinde doku transglutaminaz-IgA antikorunun yeri

Seda Geylani Güleç, Nafiye Urgancı, Filiz Gül, Merve Emecen, Ela Erdem

Amaç: Pediatrik çölyak hastalarında yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip, maliyeti daha düşük, uygulanımı kolay bir tanı algoritması geliştirilmeye çalışılmaktadır. Çalışmamızda hızlı ve pratik olarak parmak ucundan uygulanan çölyak hastalığı testinin diğer testler ile ilişkisi ve diyet monitorizasyonundaki etkinliğinin saptanmasını amaçladık.

Hastalar ve Yöntem: Olguların 33 (%64.7)’ü kız, 18 (%35.3)’i erkekti ve yaşları 1-17 (6.59±4.51) yıl arasındaydı. Tüm olgular üst gastrointestinal sistem endoskopisi ile çölyak hastalığı tanısı almışlardı. Selektif IgA eksikliği hiçbir olguda yoktu. Hastaların 36 (%70.6)’sı diyete uyumluyken, 15 (%29.4)’i diyete uyumsuzdu. Doku transglutaminaz (tTG) IgA antikoru, “Biocard Celiac Test” (AniBiotech, Vantaa, Finland) ile immunokromatografik yöntemlebelirlendi. İstatistiksel analizler NCSS 2007 programı ile yapıldı.

Bulgular: tTG IgA testi 24 hastada pozitif, 27 hastada negatifti. Tanı koymada tTG IgA antikor pozitifliği ile antigliadin (AGA) IgG ve antiendomisyum (EMA) IgA antikor düzeyleri arasında uyum olduğu saptandı. Diyete uymayan grubun %100’ünde tTG IgA testi pozitif iken diyete uyan grubun %75 (n=27)’inde test negatif bulundu (p=0.002). Diyete uyan ve uymayan olgular arasında AGA IgA, AGA IgG ve EMA IgA antikor düzeyleri açısından anlamlı fark gözlenmedi (p=0.119, p=0.083, p=0.419). AGA IgA ile AGA IgG düzeyleri arasında anlamlı fark yoktu (p=0.241). AGA IgA ile EMA IgA arasında istatistiksel anlamlı ilişki gözlendi (p=0.001). AGA IgG ile EMA IgA arasında anlamlı ilişki yoktu (p=0.098).

Sonuç: Kolay uygulanan ve ucuz bir test olan doku transglutaminaz IgA antikorunun kromatografik tespiti, çölyak hastalığı tanısı koymada duyarlı ve spesifik bir test olan EMA IgA ile uyumluluk göstermektedir. tTG IgA testi, diyete uymayan olguları iyi tespit ederken, diyete uyan olgularda yanlış pozitiflik verebilmektedir. Bu durumda hastalar klinik ve laboratuvar bulgularıyla tekrar değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çölyak hastalığı, çocuk, doku transglutaminaz antikoru, diyet

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni