Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 45 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Endometrium kanserinde metastatik lenf nodu bölgesine göre cerrahi patolojik faktörlerin değişimi

Taner Turan, Gökhan Açmaz, Sezin Ertürk, Burcu Gündoğdu, Nejat Özgül, Nurettin Boran

Amaç: Bu çalışmanın amacı endometrium kanserinde cerrahi ve patolojik risk faktörlerini incelemek ve iki endometrium kanserli grupta; sadece pelvik lenf nodu metastazı olan hastalarla, para-aortik +/- pelvik lenf nodu metastazı olan hastaların cerrahi ve patolojik risk faktörleri açısından karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntemler: Hastalar FIGO 1988 kriterlerine göre evrelendirildi. Evrelendirme cerrahisi standart olarak total abdominal histerektomi + bilateral salpingo-ooforektomi + sistematik lenfadenektomi+omentum biyopsisi şeklindedir. Bu çalışmada sol renal ven seviyesine kadar sistematik lenfadenektomi yapılmış olan ve evre IIIC-IVB endometrium kanseri tanısı almış olanların orijinal patolojileri tarandı. Toplam 46 hasta çalışmaya alındı

Bulgular: Hastaların yaşı ortalama 56.9 yıldı. Çıkartılan toplam lenf nodu sayısı ortalama 61.7’idi. Para-aortik bölgeden ortalama 20.9 ve pelvik bölgeden ortalama 41.1 lenf nodu çıkartıldığı saptandı. Hastaların 40’ında pelvik ve 27’sinde para-aortik lenf nodu metastazı (PALNM) mevcuttu. Bunların 19’unda sadece pelvik, altısında sadece para-aortik ve 21’inde pelvik ve PALNM mevcuttu. Sadece pelvik lenf nodu metastazı olanlarla, PALNM’si olanlar arasında lenfovasküler alan invazyonu (LVSI) haricinde cerrahi-patolojik risk faktörleri benzerdi. Tümörün para-aortik bölge lenf nodlarına yayıldığı grubun %84.2’sinde, sadece pelvik bölge lenf noduna yayılan grubunsa %50’sinde LVSI’n olduğu saptandı (p=0.035). Bunun yanı sıra para-aortik bölgede tümörü olan hasta grubunun %25.9’unda tuba uterinaya metastaz ve peritoneal sitolojide tümöral hücreler mevcutken diğer grupta bu oran %10.5’ti (p=0.195). Yaş, tümör boyutu ve çıkartılan lenf nodu sayısı benzerdi.

Sonuç: Endometrium kanserinde hastalığın para-aortik bölgeye yayıldığı olgularda sadece pelvik lenf nodu metastazı olan hastalara göre prognozu etkileyecek cerrahi-patolojik faktörler LVSI haricinde değişmemektir. LVSI, PALNM için en önemli cerrahi ve patolojik risk faktörüdür. LVSI varlığında, para-aortik lenf nodu diseksiyonu uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Endometriyal tümör, lenfatik metastaz, risk faktörü

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni