Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 44 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Yenidoğan indirekt hiperbilirubinesinde ABO ve Rh uygunsuzluğunun karşılaştırılması

Fatih Bolat, Sinan Uslu, Ali Bülbül, Serdar Cömert, Ömer Güran, Evrim Kiray Baş, Asiye Nuhoğlu

Amaç: ABO ve Rh uygunsuzluğuna bağlı indirekt hiperbilirubineminin klinik ve laboratuar bulgularının değerlendirilmesi, ciddi hiperbilirubinemi açısından her iki grubun karşılaştırılması.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2008- Ocak 2010 tarihleri arasında ABO ve Rh uygunsuzluğuna bağlı indirekt hiperbilirubinemi tanısı ile yatırılan term bebekler, retrospektif olarak incelendi. İki grubun serum total bilirubin düzeyleri, hematokrit, direkt coombs testi, ciddi hiperbilirubinemi oranı, fototerapi süreleri, intravenöz immünglobulin kullanımı ve kan değişimi oranları karşılaştırıldı.

Bulgular: İki yıl içerisinde yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılan 1610 hastanın 420’sinde (%26) indirekt hiperbilirubinemi saptandı. Bunların 123’ü (%29,2) ABO uygunsuzluğu, 27’si (%6,4) Rh uygunsuzluğu idi. İki grubun demografik özellikleri benzerdi. ABO uygunsuzluğunda ciddi hiperbilirubinemi daha fazla görüldü (p:0,04). İkinci ve üçüncü gün başvuran ABO uygunsuzluğu olan hastaların serum total bilirubin düzeyi daha yüksekti (ikinci gün P:0,01, üçüncü gün (p:0,001). Rh uygunsuzluğunda intravenöz immünglobulin kullanım oranı daha fazlaydı (p:0,009). Beş hastaya kan değişimi yapıldı. Bunların 4’ü ABO uygunsuzluğu, 1’i Rh uygunsuzluğu idi. Hastaların hiçbirinde işitme kaybı görülmedi.

Sonuç: ABO uygunsuzluğu önemli bir indirekt hiperbilirubinemi nedenidir. ABO uygunsuzluğu olan hastaların antenatal ve postnatal yakın takibi ABO uygunsuzluğuna bağlı morbiditeyi azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, ABO ve Rh uygunsuzluğu, indirek hiperbilirubinemi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni