Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 44 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Dermatoloji polikliniği hastalarında yaşam kalitesinin Türk dermatoloji yaşam kalite ölçeği ile değerlendirilmesi

Eylem Ceren, İlknur Kıvanç Altınay, Adem Köşlü, Sevim Pürisa

Amaç: Dermatolojik hastalıklar sosyal ilişkiler, bireyin ruhsal evreni ve günlük aktiviteler üzerinde önemli etkilere sahiptir. Son zamanlarda bu etkileri değerlendiren ve tedavilere rehberlik eden yaşam kalite çalışmaları işlerlik kazanmış durumdadır. Bu çalışma ile dermatoloji polikliniğine başvuran hastalarda yaşam kalitesinin Türk Dermatoloji Yaşam Kalite Ölçeği (TDYKÖ) ile değerlendirilmesi; yaşam kalitesini en fazla etkileyen dermatolojik hastalıkların dağılımı ve bunun cinsiyet, yaş, meslek gibi parametrelerle ilişkisinin saptanması amaçlanmıştır.

Yöntem: Dermatoloji polikliniğine başvuran hastalardan rastgele seçilen 197 hasta (120 kadın, 77 erkek, yaş ort: 36.01) çalışmaya alındı. Her hastaya Türk Dermatoloji Yaşam Kalite Ölçeği (TDYKÖ) uygulandı. Anket skorlarının hastaların cinsiyeti, yaş ve meslek durumları, hastalığın cinsi, süresi, yaygınlığı ve yakınma şiddeti ile ilişkisi araştırıldı; istatiksel değerlendirmeleri yapıldı.

Bulgular: TDYKÖ skorları ile hastaların cinsiyet, yaş ve meslek grupları arasında farklılık yoktu. Hastalığın cinsi, süresi ve yaygınlığının anlamlı derecede fark yarattığı; şiddetli yakınması olan hastalarda skorun istatistiksel olarak anlamlı ölçüde yüksek olduğu gözlendi (p:0.0001 rs:0.296). Yaşam kalitesini en çok etkileyen ilk beş hastalık psoriazis, akne, ekzema, seboreik dermatit ve pruritus olarak tespit edildi.

Sonuç: Deri hastalıkları bireylerin dış görünüşünü, emosyonel ve sosyal durumunu önemli ölçüde etkilemektedir. TDYKÖ ile genel dermatolojik hastalıklar bazında yapmış olduğumuz çalışma sonucu elde ettiğimiz veriler diğer yaşam kalite ölçekleri ile başka toplumlarda yapılan çalışmalarla uyumlu bulunmuş, sosyal yapıya göre yaşam tarzı ve aktivite farklılığının hastalık türü ve klinik özellikleri ile demografik parametreleri çok etkilemediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yaşam kalitesi, anket, deri hastalığı

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni